Privacyverklaring

De “Kon. Duffelse Natuurvrienden” verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als “Kon. Duffelse Natuurvrienden” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Secretaris Kon Duffelse natuurvrienden

Neutjens, Fried
Bosbeekweg 14,
2860 Sint-Katelijne Waver
e-mail: wilfried.neutjens@telenet.be

Verwerkingsdoeleinden

De “Kon. Duffelse Natuurvrienden” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en de daaraan verbonden rechtsgronden:

 • uitnodigen tot deelname aan de activiteiten van de vereniging
  (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst – inschrijven voor een activiteit)

 • de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  (wettelijke verplichting van de vereniging) (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers)

 • het versturen van nieuwsbrieven per e-mail of per post
  (de betrokkene geeft toestemming)

 • het versturen van het clubblad
  (de betrokkene geeft toestemming)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum, foto’s

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.

Wij maken gebruik van een derde partij voor verzekering doeleinden:

 • verzekeringskantoor Van Saet – Duffel

 • vrijwilligersverzekering - Vlaanderen

De “Kon. Duffelse Natuurvrienden” garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoon- gegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Minderjarigen

De “Kon. Duffelse Natuurvrienden” verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard.

Verder zullen de gegevens opgeslagen worden in het archief van de vereniging.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

Aanvaarding

Door het jaarlijks betalen van het lidgeld aan de vereniging, aanvaarden de leden de “Privacyverklaring” zoals die hierboven is opgesteld.

Duffel mei 2018